Terms and Conditions

Terms and Conditions on conference fee payments for RCEA-Poland 1st Warsaw Monety-Macro-Finance Conference 2018 organized by The Rimini Centre for Economic Analysis – Poland and the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

I General Information

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of Economic Sciences)
Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
ul. Długa 44/50 (44/50 Dluga street)
00-241 Warszawa (Warsaw, Poland)

which is a unit of

Uniwersytetu Warszawskiego (University of Warsaw)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (26/28 Karkowskie Przedmiescie street)
00-927 Warszawa (Warsaw, Poland)
NIP 525-001-12-66
REGON 000001258

further called „The host” hereby confirms of being an owner of rcea-poland.wne.uw.edu.pl website

 1. Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw (further called “WNE UW”) and RCEA-Poland (Stowarzyszenie Research Centre for Economic Analysis – Sekcja Polska, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, KRS: 00000677600; Polish section of The Rimini Centre for Economic Analysis) are organizers of RCEA-Poland 1st Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2018, which will be held on 25th-26th May 2018 at 44/50 Dluga street. The conference is dedicated to researchers interested in areas of macroeconomics, monetary economics, finance and related fields. The conference is of academic and didactic nature.
 2. The condition for participation in the conference is sending the application through the conference website (rcea-poland.wne.uw.edu.pl) and, after receiving acceptance, paying the relevant amount of the conference fee. The fee entitles the Participant to:
  1. participate in plenary part and thematic discussions;
  2. receive a package of conference materials;
  3. help themselves with conference catering services;
  4. participate in the conference dinner.
 3. Under special circumstances the Participant may receive a conference fee waiver.

II Payment methods

 1. The payments should be made through PayU system at the conference website. Online payments are being operated and assured by PayU. The payment is transfered to University of Warsaw bank account. Neither the Faculty of Economic Sciences, nor the University of Warsaw, not RCEA receive any personal information on credit card or CVV number of the Participant.
 2. Detailed information on conference fee is published at the conference website: rcea-poland.wne.uw.edu.pl.
 3. Deadlines:
  1. The Participant should submit an abstract till 1st April.
  2. The Participant who received acceptance should pay the fee between 9th April and 5th May.
  3. Late fee payments: after 5th
  4. In case of lack of payment the accepted application may be cancelled by the host.

III. Resignation and terms of refund

 1. The Participant may resign from his/her participation in the Conference via e-mail warsaw_2018@rcea.org
 2. The conference fee cannot be a subject of a refund.

IV Final provisions

 1. The Participant cannot cede his rights under these terms to a third party without written consent of the Host.
 2. Submission of the abstract also means that that the Participant has read these terms and accepts chem.
 3. Submission of the abstract is synonymous acceptance of processing of personal data by the Host for the purposes of the Conference and of the principles resulting from generally applicable law, with particular emphasis on the Act on Protection of Personal Data dd. 29.08.1997 (Dz. U. 2002.101.926 with further amendments). The data is going to be processed by the University of Warsaw (NIP 525-001-12-66, REGON 000001258).  Providing data is voluntary. It is required to be able to participate in the Conference. The participant is authorized to see and modify the data.
 4. The Host does not take responsibility for any damage caused by providing false data or other type of irregularities on the part of the Participants.

 

Polish version

Regulamin wnoszenia opłat za udział w konferencji naukowej RCEA-Poland 1st Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2018 organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW i RCEA Poland

I. Postanowienia ogólne

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Będący jednostką Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66
REGON 000001258

zwany dalej „Organizatorem” jest właścicielem strony internetowej rcea-poland.wne.uw.edu.pl

 1. Wydział Nauk Ekonomicznych UW (w skrócie WNE UW) oraz RCEA-Poland (Stowarzyszenie Research Centre for Economic Analysis – Sekcja Polska, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, KRS: 00000677600) są organizatorami konferencji RCEA-Poland 1st Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2018 na ul. Długiej 44/50, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2018, i skierowana jest do grona badaczy naukowych zainteresowanych  problematyką finansów w perspektywie makroekonomicznej. Konferencja ma charakter edukacyjny i naukowy.
 2. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia przez stronę konferencji (rcea-poland.wne.uw.edu.pl) i wniesienie opłaty konferencyjnej. Odpłatne uczestnictwo w konferencji upoważnia Uczestnika do:
  1. udziału w części plenarnej i w dyskusjach sekcji tematycznych w ramach Konferencji;
  2. otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych;
  3. korzystania z przygotowanego cateringu;
  4. udział w uroczystej kolacji.
 3. W sytuacjach wyjątkowych uczestnik może być zwolniony z opłaty konferencyjnej na podstawie decyzji podjętej przez organizatora.

II. Formy płatności

 1. Opłaty za konferencje powinny być dokonywane za pośrednictwem systemu PayU przelewem (pay-by-link) lub kartą płatniczą. Internetową płatność w imieniu organizatora obsługuje i zabezpiecza firma PayU. Opłata wpływa na konto Uniwersytetu Warszawskiego. Do strony internetowej WNE UW dociera wyłącznie informacja o statusie transakcji przy czym Sprzedający nie otrzymuje informacji o numerze karty ani kodzie CVV, używanym do autoryzacji karty.
 2. Wysokość opłaty konferencyjnej określona jest na stronie rcea-poland.wne.uw.edu.pl.
 3. Terminy:
  1. Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 1.04.2018 r.
  2. Termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji: 9.04.-5.05.2018 r.
  3. Późne opłaty: od 5.05.2018
  4. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie wskazanym powyżej upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa.

III. Rezygnacja z usługi i zwrot opłaty

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej przesłanej na adres mailowy Konferencji warsaw_2018@rcea.org
 2. Opłata konferencyjna nie podlega nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik nie może przenieść przysługujących mu z tytułu niniejszego Regulaminu praw i zobowiązań na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Konferencji.
 2. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 z późniejszymi zmianami). Podane w czasie rejestracji on-line będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (NIP 525-001-12-66, REGON 000001258). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.